Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Stowarzyszenie LGD „Zapilicze” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych    i prawnych działających jako Lokalna Grupa Działania (LGD), powstałym z inicjatywy Starosty Białobrzeskiego Andrzeja Oziębło w 2008r. Stowarzyszenie działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855     z 2001 r. z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich       z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 64, poz. 427 z 2007 r. z późn.zm.).

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia rozwój turystyki w oparciu o walory rzeki Pilicy oraz rozwój kapitału społecznego.

Celem Stowarzyszenia LGD „Zapilicze” jest działalność na rzecz rozwoju 6 Gmin: Białobrzegi, Wyśmierzyce, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec w szczególności poprzez:

 • popieranie wszelkich działań mających na celu promocję w/w gmin,
 • wspieranie rozwoju edukacji,
 • popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, ochrony
 • środowiska, kultury, sportu i turystyki,
 • współpracę z organizacjami religijnymi, społecznymi, oświatowymi, sportowymi,
 • kulturalnymi, gospodarczymi,
 • wspieranie rozwoju infrastruktury,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym,
 • budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
 • rozwój świadomości obywatelskiej,
 • kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych w/w gmin,
 • podejmowanie i wspomaganie programów integracyjnych,
 • działalność wychowawczą, oświatową i kulturalną,
 • ochronę środowiska naturalnego,
 • działalność informacyjną i wydawniczą,
 • wspieranie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki,
 • animacja i pobudzanie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 • różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy,
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
 • polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzację,
 • poprawę jakości życia,
 • aktywizację mieszkańców, wzmacnianie potencjału społecznego,
 • poprawę samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym.

glowna1