Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR

Proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zapilicze” będzie opierał się na metodzie partycypacyjnej z włączeniem społeczności lokalnej obszaru LGD do głównych etapów prac.

Koordynacja prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego (LSR) będzie spoczywać
na pracownikach biura przy zewnętrznym wsparciu eksperta.

Strategia będzie opracowywana zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami lokalnej społeczności. Generalną zasadą będzie aktywny udział przedstawicieli różnych grup społecznych współpracujących z przedstawicielami LGD. Zakładane etapy pracy to:

1. Gromadzenie informacji do sporządzenia charakterystyki LGD- źródła pozyskania informacji
to głownie analiza dokumentacji biura, przeprowadzenie badań – ankieta wśród pracowników
i członków LGD.

2. Zaplanowanie działań zapewniających partycypacyjny charakter LSR, opracowanie harmonogramu działań angażujących lokalne społeczności w proces opracowania LSR oraz przygotowanie narzędzi dokumentujących ten udział. Opracowanie założeń do włączenia lokalnych społeczności w proces realizacji LSR, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.

3. Gromadzenie informacji do sporządzenia diagnozy – opisu obszaru i ludności- źródło pozyskania informacji to analiza dokumentów w biurze LGD i, informacje pozyskane z urzędów gmin, dane statystyczne GUS. Istotnym elementem realizowanych prac w ramach tego etapu będzie pozyskanie informacji opinii i ocen od mieszkańców obszaru( wyniki badań przeprowadzonych wśród społeczności lokalnej)- zastosowane narzędzie to ankieta adresowana do: mieszkańców obszaru
w tym do członków LGD, przedsiębiorców, młodzieży oraz działaczy społecznych.

4. Przeprowadzenie analizy SWOT- na podstawie diagnozy i wyników badan zostanie opracowany projekt analizy SWOT wraz z wnioskami zawierającymi opis zidentyfikowanych problemów, który zostanie przeanalizowany z liderami w poszczególnych gminach.

5 Opracowanie celów i wskaźników- spotkanie warsztatowe z udziałami przedstawicieli LGD oraz eksperta zewnętrznego, którego celem będzie zdefiniowanie logiki interwencji w LSR, w tym diagnoza SWOT, cele, wskaźniki.

6. Uspołecznienie projektu strategii- przedstawienie analizy SWOT, celów i wskaźników liderom obszaru.

7. Opracowanie sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanowienia kryteriów wyboru. Wykorzystane tu zostaną dotychczasowe doświadczenia LGD. Zostanie opisany sposób wyboru
i oceny wniosków o przyznanie pomocy wraz z opisem procedur, regulaminów i kryteriów wyboru. dokumenty te będą stanowić załącznik do umowy ramowej.

8 Kolejnym punktem działań podjętych przez LGD będzie przygotowanie planu działania tj. opracowanie harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników produktu oraz oszacowanie efektów wdrażania LSR z wyznaczeniem kamieni milowych.

9. Opracowanie planu komunikacji- ustalenie celów komunikacji, działań komunikacyjnych, grup docelowych, środków przekazu oraz terminów i kosztów.

10. kolejnym punktem przygotowania LSR będzie opis monitoringu i ewaluacji czyli określenie zasad i procedur dokonywania ewaluacji oraz monitorowania, służące zbadaniu czy LGD dobrze realizuje postawione przed nim zadania.

11. Przedstawimy innowacyjność i zintegrowanie w zakresie, jaki LGD uzna za możliwy do realizacji. Lokalna strategia rozwoju LGD “Zapilicze” będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podejście partycypacyjne przy opracowaniu LSR wiąże się z uruchomieniem procesu, w którym dokument ten będzie tworzony przez zespół złożony z przedstawicieli:
-organizacji pozarządowych,
-jednostek samorządu terytorialnego,
-lokalnego biznesu
-nieformalnych grup społecznych.
Dlatego też Stowarzyszenie zdecydowało o podjęciu inicjatywy mającej na celu utworzenie takiego zespołu poprzez opracowanie mapy interesariuszy i ważnych partnerów oraz umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia i gmin członkowskich informacji o powołaniu takiej grupy.
Warto podkreślić, iż w okresie przygotowywania LSR działać będzie biuro LGD, w którym mieszkańcy będą mogli złożyć propozycje dot. kierunków rozwoju Stowarzyszenia (ankiety) oraz propozycje planowanych operacji.

Realizacja planu włączenia społeczności współfinansowana zostanie w ramach operacji w zakresie “Wsparcia przygotowawczego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Informacje o planowanych spotkaniach (miejsce i termin) będą zamieszczone co najmniej na tablicach ogłoszeń w gminach, sołectwach, w których będzie spotkanie, na stronie internetowej LGD w ramach pełnego harmonogramu spotkań, podawanych z odpowiednim wyprzedzeniem z wyszczególnieniem daty, miejsca i godziny spotkania. Zaproszenia będą kierowane do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem obecności sołtysów, radnych gminy Spotkania będą przeprowadzone w formie informacyjno-warsztatowej. Omawiając proces tworzenia będą wyszczególniane zagadnienia dotyczące zasad programowych podejścia LEADER u progu nowej perspektywy finansowej PROW 2023 – 2027, ze szczególnym ukierunkowaniem na następujące zagadnienia:
-innowacyjność;
-cyfryzacja;
-środowisko, klimat;
– zmiany demograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia;
– partnerstwo w realizacji LSR, polegające na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
Podczas spotkania będzie przeprowadzona analiza potencjału obszaru, jego potrzeb rozwojowych,
w tym analiza SWOT. Będą również omawiane możliwe kierunki wydatkowania środków na m.in. przedsiębiorczość, agroturystyka, środowisko, klimat, szkolenia, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Po spotkaniach, zgodnie z kluczem braku dominacji ze strony żadnego z sektorów ani żadnych z grup interesu, do składu grupy roboczej będą mogły dołączyć dodatkowe osoby. Wydyskutowane wnioski będą uwzględniane w procesie budowania LSR.
W przebiegu toczącego się procesu konsultacji społecznych, w toku otwartych spotkań z mieszkańcami, niezbędnym warunkiem utrzymania partycypacyjnego charakteru tworzenia strategii, będzie znajomość adresu strony internetowej LGD. To na niej zamieszczone będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR. Od początku tego procesu zostanie udostępniona aktywna ankieta internetowa, która w charakterze formularza inicjatywy lokalnej, uzupełni bazę potrzeb i możliwości w budowaniu LSR i rozszerzy partycypacyjną ścieżkę komunikacji.