Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Umowy grantowe

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Umowa o powierzenie grantu nr 1/2020/G

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że dnia 15 kwietnia 2021 r. podpisała umowę nr 00057-6935-UM0720061/21 z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie na projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Nasza praca – nasz sukces” w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: umożliwienie wzmocnienia kapitału społecznego w wyniku wsparcia 14 podmiotów poprzez remont budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich, organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz doposażenie organizacji pozarządowych.

Operacja poprzez realizację zaplanowanych w ramach projektu zadań przyczyni się bezpośrednio do rozwoju obszaru LGD “Zapilicze” oraz wpłynie na aktywność i integrację społeczności lokalnej. Projekt przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych zarówno starszych mieszkańców powiatu białobrzeskiego, dzieci i młodzieży jak również osobom niepełnosprawnym, organizacjom borykającym się z problemami finansowymi. Projekt swoim przesłaniem ma za zadanie organizację przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych, remont oraz doposażenie ogólnodostępnej bazy społecznej co przyczyni się do rozwoju obszaru LGD.

Na ten projekt LGD „Zapilicze” pozyskało środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości  141 537,00 zł.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Umowa o powierzenie grantu nr 1/2019/G

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że dnia 17 października 2019 r. podpisała umowę nr 00029-6935-UM0720032/19 z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie na projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Wspólne dziedzictwo – wspólna przyszłość” w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa loaklnego.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa jakości życia społeczności lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie 9 podmiotów działających w sferze kultury, wydanie 5 publikacji oraz remont 2 kapliczek.

Operacja poprzez realizację zaplanowanych w ramach projektu zadań przyczyni się bezpośrednio do rozwoju obszaru LGD “Zapilicze” oraz wpłynie na aktywność i integrację społeczności lokalnej. Projekt przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturalnych zarówno starszych mieszkańców powiatu białobrzeskiego, dzieci i młodzieży jak również turystów odwiedzających nasz region. Projekt swoim przesłaniem ma za zadanie kultywowanie    i promowanie tradycji lokalnych naszego terenu.

Na ten projekt LGD „Zapilicze” pozyskało środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości  113 457,14 zł.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Umowa o powierzenie grantu nr 4/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że dnia 12 grudnia 2018r. podpisała umowę nr 00021-6935-UM0720028/18 z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie na czwarty projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej – kluczem do sukcesu” w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: umożliwienie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez organizację 10 spotkań warsztatowo-edukacyjnych dla społeczeństwa obszaru LGD „Zapilicze” do końca czerwca 2019 roku.

Operacja swoim charakterem odnosi się do zwiększenia wiedzy i kompetencji społeczności lokalnej. Projekt grantowy swoim przesłaniem ma przedstawić innowacyjne podejście do prowadzonych warsztatów oraz wydarzeń kulturalnych z częścią poświęconą ochronie środowiska bądź zdrowym i aktywnym trybem życia na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład LGD „Zapilicze”.

Na ten projekt LGD „Zapilicze” pozyskało środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości  50 000,00 zł.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Umowa o powierzenie grantu nr 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że dnia 21 listopada 2018r. podpisała umowę nr 00018-6935-UM0720021/18 z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie na trzeci projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Doposażenie ogólnodostępnej bazy społecznej oraz imprezy lokalne na straży dziedzictwa kulturowego Zapilicza” w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: umożliwienie wzmocnienia kapitału społecznego, w wyniku wsparcia 7 podmiotów do końca maja 2019 roku, poprzez remont budynków OSP pełniących funkcje świetlicy wiejskiej, organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz doposażenie organizacji pozarządowych.

Dzięki realizacji projektu grantowego nastąpi wzmocnienie kapitału społecznego oraz integracja społeczna mieszkańców.

Na ten projekt LGD „Zapilicze” pozyskało środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości  76 059,00 zł.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Umowa o powierzenie grantu nr 2/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że dnia 09 października 2018r. podpisała umowę nr 00016-6935-UM0720018/18 z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie na drugi projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Działania wspierające organizacje formalne i nieformalne” w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: umożliwienie wzmocnienia kapitału społecznego, w wyniku wsparcia do końca marca 2018r. 10 podmiotów, poprzez ich wyposażenie oraz organizację warsztatów i spotkań integracyjnych.

Koncepcja projektu grantowego ma zaangażować organizacje formalne jak i nieformalne do tworzenia lokalnych inicjatyw angażujących społeczność lokalną do zwiększenia integracji społecznej oraz zaangażowania w życie społeczne, wyjście z domów. Dzięki realizacji zaplanowanych zadań w ramach projektu wzmocni się kapitał społeczny mieszkańców powiatu białobrzeskiego. Realizacja operacji przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia integracji społeczności lokalnej oraz poprawy jakości życia społeczności.

Na ten projekt LGD „Zapilicze” pozyskało środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości  50 000,00 zł.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Umowa o powierzenie grantu nr 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że dnia 02 sierpnia 2018r. podpisała umowę nr 00011-6935-UM0720013/18 z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie na pierwszy projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Zachowajmy dziedzictwo i tradycję naszej Małej Ojczyzny” w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa jakości życia społeczności lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie 6 podmiotów działających w sferze kultury, wydanie 3 publikacji oraz renowację zabytkowego grobowca.

Operacja poprzez realizację zaplanowanych w ramach projektu zadań przyczyni się bezpośrednio do rozwoju obszaru LGD „Zapilicze” oraz wpłynie na aktywność i integrację społeczności lokalnej. Projekt przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturalnych zarówno starszych mieszkańców powiatu białobrzeskiego, dzieci i młodzieży jak również turystów odwiedzających nasz region. Projekt swoim przesłaniem ma za zadanie kultywowanie i promowanie tradycji lokalnych naszego regionu.

Na ten projekt LGD „Zapilicze” pozyskało środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 70 295,00 zł.