Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Gmina Promna

PROMNA
• Gmina wiejska
• Powierzchnia gminy: 121km2
• Liczba ludności gminy: 5945
• Sołectwa: 31
• Miejscowości: 38
• Gęstość zaludnienia: 49 os/km2
• Współczynnik feminizacji: 98,4
• Stopa bezrobocia: 8,3%

Gmina Promna położona jest w województwie mazowieckim, gdzie dominuje krajobraz nizinny. W gminie Promna występują ciekawe walory krajobrazowe, które tworzy skarpa nadpilicka. Ze względu na stopień przemian cywilizacyjnych występuje krajobraz kulturowy rolniczy i zurbanizowany.

Począwszy od okresu średniowiecza naturalną granicą pomiędzy Małopolską a Mazowszem stanowiła rzeka Pilica. Niewiele z historycznie ukształtowanych odrębności pomiędzy tymi krajami zachowało się do dziś w sferze dziedzictwa kultury materialnej lub poczucia tożsamości i tradycjach nadpilickiego rejonu. Rejon ten różni się fizjonomicznie od obszaru położonego na południu od Pilicy bardziej rozproszoną zabudową wiejską, w tym także dużą ilości dworów. Ten typ osadnictwa związany był z korzystnymi warunkami rozwoju rolnictwa (dobre gleby, które były podstawą rozwoju gospodarki folwarcznej, a następnie specjalizacji sadowniczej).

Teren obecnej gminy Promna był pierwotnie pokryty gęstą puszczą i należał do plemiennego państwa Mazowszan, które zostało w końcu X wieku przyłączone do państwa polskiego. Po wojnie, do 1956 roku Promna należała do powiatu grójeckiego, później włączono ją do powiatu białobrzeskiego w województwie kieleckim.