Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

JAKI JEST CEL DZIAŁANIA?

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem wpłynie pozytywnie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

JAKIE OSOBY SĄ UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC?

O pomoc może ubiegać się rolnik lub domownik, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, jeżeli:
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
• jego miejsce zamieszkania znajduje się w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej, lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
• nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie odpowiednich przepisów Unii Europejskiej,
• nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013,
• jest nieprzerwalnie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
• nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej,
• za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

NA JAKIE OPERACJE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC?

Pomoc będzie mogła być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej, jeśli m.in.:
• operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
• operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,
• realizacja operacji nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy,
• działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do gminy:
– gminy wiejskiej, lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
• inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją dotyczą nieruchomości położonych w ww. miejscowościach,
• operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,
• operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.

JAKIE KOSZTY BĘDĄ MOGŁY PODLEGAĆ REFUNDACJI?

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, wraz z zakupem instalacji technicznej, a także koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
• zagospodarowania terenu;
• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą);

JAKIE DZIAŁALNOŚCI SĄ OBJĘTE POMOCĄ?

Pomoc udzielana jest z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła i rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów;
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

JAKA JEST FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wartość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł.

GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”. Informacja o możliwości składania w danym roku wniosków będzie podawana przez Biuro LGD „Zapilicze” do publicznej wiadomości na stronie internetowe Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” oraz w regionalnym dzienniku .

Pobierz dokumenty