Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Małe projekty

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

JAKI JEST CEL DZIAŁANIA?

Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

JAKIE OSOBY SĄ UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC?

Beneficjentami w ramach działania „Małe projekty” mogą być:
• Osoby fizyczne, które są pełnoletnie, są obywatelami państwa członkowskiego UE oraz są zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze;
• Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
a) Działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub
b) Utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

NA JAKIE OPERACJE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC?

Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli projekt:
• nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
• będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczna będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do 31 grudnia 2014;
• płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

JAKIE KOSZTY BĘDĄ MOGŁY PODLEGAĆ REFUNDACJI?

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• Ogólne ( w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych):
a) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;
b) opłat za patenty lub licencje, badań lub analiz, sprawozdania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;
• robót budowlanych lub najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu;
• wynagrodzenia ze świadczenia usług, w tym usług prawniczych lub księgowych;
• opracowania, druku lub powielania oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie;
• zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;
• zakupu, najmu, dzierżawy lub montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu oraz oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku gdy koszt najmu lub dzierżawy przekraczałby koszt zakupu;
• organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
• wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych;
• tworzenie stron internetowych lub podłączenia do Internetu lub utworzenia lub aktualizacji baz danych informacji turystycznej;
• upominków lub nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małego projektu;
• wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia;
• podróży lub wyżywienia uczestników szkolenia;
• noclegu uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń trwających co najmniej 2 dni;
• tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkoleń nie posługują się językiem polskim;
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również:
• podatek od towarów i usług uiszczany w związku z poniesieniem kosztów kwalifikowalnych operacji, o ile jest on ostatecznie ponoszony przez beneficjenta i nie może być odzyskany;
• wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168. Wartość pracy i usług świadczonych nieodpłatnie nie może wynosić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.

JAKIE DZIAŁALNOŚCI SĄ OBJĘTE POMOCĄ?

Pomocy finansowej udziela się na operacje w zakresie:
• podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć, o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania z ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na Rzecz Obszarów Wiejskich;
• podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, a także organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
• rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego oraz kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
• rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR;
b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
• zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
• zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków;
b) odnowienie dachów lub elewacji zawietrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków;
c) remont lub wyposażenie muzeów oraz remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
• inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości tanich produktów;
• wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, wyłączeniem działalności rolniczej.

JAKA JEST FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 25 tys. zł. Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi 70 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”. Informacja o możliwości składania w danym roku wniosków będzie podawana przez Biuro LGD „Zapilicze” do publicznej wiadomości na stronie internetowe Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” oraz w regionalnym dzienniku .

Pobierz dokumenty