Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Odnowa i rozwój wsi

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

JAKI JEST CEL DZIAŁANIA?

Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

JAKIE OSOBY SĄ UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC?

Beneficjentem pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” może być:
• Gmina;
• Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
• Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – na operacje, w ramach których są ponoszone następujące koszty:
a) związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
b) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
c) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji;
d) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;
• organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”.

NA JAKIE OPERACJE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC?

Pomoc będzie może być przyznana, jeśli :
• projekt realizowany jest w miejscowości należącej do gminy:
– gminy wiejskiej, lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
• projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
• projekt nie ma charakteru komercyjnego;
• w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
• organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
• projekt składany przez instytucją kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

JAKIE KOSZTY BĘDĄ MOGŁY PODLEGAĆ REFUNDACJI?

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury;
• budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;
• zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;
• związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
• urządzenia i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
• budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
• zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
• rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencja zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
• zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych, przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
• odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
• wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu porządkowania terenu miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w powyższych punktach;
• zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji;
• zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
• ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

UWAGA: koszty ogólne nie mogą przekraczać 10% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

JAKIE DZIAŁALNOŚCI SĄ OBJĘTE POMOCĄ?

Pomocy finansowej udziela się na operacje w zakresie:
• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury;
• kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
• budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturalnych;
• zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
• odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
• kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

JAKA JEST FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji PROW 2007-2013.

GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”. Informacja o możliwości składania w danym roku wniosków będzie podawana przez Biuro LGD „Zapilicze” do publicznej wiadomości na stronie internetowe Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” oraz w regionalnym dzienniku .

Pobierz dokumenty