Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

JAKI JEST CEL DZIAŁANIA?

Celem działania jest wpływanie na wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój mikroprzedsiębiorstw i rynku pracy, w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

JAKIE OSOBY SĄ UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC?

Beneficjentem pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” może być osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający wartości w zł 2 mln euro. Podmioty te jednakże muszą mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju, w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

NA JAKIE OPERACJE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC?

Pomoc będzie mogła być przyznana na operację, jeśli m.in.:
• operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
• operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie;
• siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się miejscowości należącej do:
a) – gminy wiejskiej, lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
( w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa);
b) – gminy wiejskiej, lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
(w przypadku podmiotów grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa);
• biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
• w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.

JAKIE KOSZTY BĘDĄ MOGŁY PODLEGAĆ REFUNDACJI?

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
– budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia;
– ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
1. Do kosztów kawilfikowalnych budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, zalicza się koszty:
1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3) zagospodarowania terenu;
4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej;
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych d przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia usług transportowych;
b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;
7) rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
2. Do kosztów o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – 5, zalicza się koszty:
1) transportu do miejsca realizacji operacji:
– materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;
2) montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;
3. do kosztów kwalifikowalnych, ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji zalicza się koszty:
1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
a) kosztorysów oraz wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
b) projektów architektonicznych lub budowlanych lub technologicznych;
c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
2) opłat za patenty lub licencje;
3) sprawozdania z nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi
– w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

JAKIE DZIAŁALNOŚCI SĄ OBJĘTE POMOCĄ?

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
– usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa oraz usług dla ludności, usług transportowych, usług komunalnych;
– sprzedaży hurtowej i detalicznej;
– rzemiosła i rękodzielnictwa oraz robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
– usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacja i wypoczynkiem;
– przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
– magazynowania lub przechowywania towarów;
– wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
– rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

JAKA JEST FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość przyznanej pomocy na realizację operacji nie może przekroczyć:
– 100 000 zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty śródroczne);
– 200 000 zł – jeżeli biznesplan przewiduje co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty śródroczne);
– 300 000 zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty śródroczne);
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW, nie może przekroczyć 300 000 zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”. Informacja o możliwości składania w danym roku wniosków będzie podawana przez Biuro LGD „Zapilicze” do publicznej wiadomości na stronie internetowe Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” oraz w regionalnym dzienniku .

Pobierz dokumenty