Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Poinformowanie społeczności lokalnej o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR

POINFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O DZIAŁANIACH KONKURSOWYCH W RAMACH WDRAŻANIA LSR

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Od początku programowania do końca września br. wpłynęło łącznie 99 wniosków aplikacyjnych dotyczących: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw gospodarczych, rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kultywowania i promocji kultury i tradycji lokalnych oraz projekty grantowe.

Dzięki tym działaniom powstały nowe miejsca pracy, zostały utworzone nowe przedsiębiorstwa oraz poszerzono działalność istniejących.

W ramach rozwoju i budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej powstały siłownie zewnętrzne, place rekreacyjno-wypoczynkowe, ciągi piesze oraz zagospodarowano kąpielisko w Białobrzegach w pomost i altany.

Z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego wyposażono świetlice, chór szkolny, zorganizowano różnego rodzaju imprezy, spotkania i warsztaty edukacyjne. Wkrótce zostaną wydane publikacje tj. mapa powiatu białobrzeskiego, przewodnik archeologiczny pt. ,,Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego. Przewodnik archeologiczny”, album sportowy „W klatce” z okazji 95-lecia istnienia klubu sportowego „Pilica”. Zostanie odremontowany grobowiec rodziny Bagniewskich (z początków XX w. ) znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Stromcu. Pozostałe wnioski są na etapie prac budowlanych lub czekają na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie.

Dnia 9 października 2018r. Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie kolejną umowę o przyznanie pomocy na projekt grantowy na kwotę 50 000 zł. W najbliższych dniach zostaną podpisane umowy z poszczególnymi grantobiorcami.

Kolejnym punktem wdrażania LSR na obszarze LGD był udział w imprezach lokalnych, dożynkach obfitujących w występy ludowe i stoiska wystawiennicze ukazujące bogactwo płodów rolnych i sadów naszego regionu mających na celu kultywowanie i promocję kultury i tradycji lokalnych, które aktywnie zintegrowały społeczność obszaru LGD. Tego typu imprezy były idealnym moment na promowanie oraz zwiększenie znajomości działań Stowarzyszenia.

Dużym przedsięwzięciem jakie czeka nas w najbliższym czasie będzie Projekt Współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania: Zapilicze, Dolina Pilicy, Wszyscy Razem, BUD-UJ Razem, Perła Jury. Projekt będzie miał na celu poprawę infrastruktury turystycznej oraz wzbogacenia oferty promocyjnej i turystycznej dorzecza rzeki Pilicy i będzie nosił nazwę „Kajak kreowania atrakcji jednoczących amatorów kajakarstwa”. Wynikiem końcowym całego przedsięwzięcia będzie postawienie w 6 Gminach Powiatu Białobrzeskiego altan wypoczynkowych. Projekt zostanie zrealizowany w 2019r.

Serdecznie zachęcamy do współpracy z naszą grupą działania oraz do korzystania z możliwości wsparcia realizowanego przez LGD „Zapilicze”.