Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Informacja o etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o dotychczasowych działaniach i etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Naborem przeprowadzonym na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku  był konkurs na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Łączna wartość środków dostępnych dla powyższego działania to 537.014,25  złotych. Złożonych zostało            6 wniosków aplikacyjnych, wszystkie wnioski spełniły kryteria i zostały wybrane przez Radę Decyzyjną LGD „Zapilicze” do dofinansowania, w/w wnioski oczekują na weryfikację                      i podpisanie umowów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

W listopadzie 2017 roku przeprowadziliśmy kolejne dwa konkursy w ramach naborów wniosków grantowych dla nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020  tj. dla działań określonych w lokalnej strategii rozwoju LGD „Zapilicze” dla poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tych naborach można było aplikować na przedsięwzięcia takie jak: Tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej (formalne i nieformalne) oraz Podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców. Wnioski są w trakcie weryfikacji merytorycznej, posiedzenie Rady Decyzyjnej zaplanowane jest na styczeń 2018 roku. Beneficjenci zostaną poinformowani o wynikach w możliwie najszybszym czasie.

Kolejnym prowadzonym konkursem jest  nabór wniosków grantowych na przedsięwzięcie: Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych. Nabór wniosków aplikacyjnych rozpocznie się 29 grudnia 2017 roku i będzie trwał do 26 stycznia 2018 roku. Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez wskaźniki takie jak: „Liczba wydanych publikacji, tytułów w zakresie kultury i tradycji”, „Liczba operacji obejmujących doposażenie podmiotów działających w sferze kultury i tradycji”, „Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim”. Ogłoszenie nr 1/2018/G o naborze wniosków aplikacyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami znajduje się na stronie www.zapilicze.pl

W pierwszej połowie 2018 roku planowane są kolejne nabory wniosków z zakresu:                        Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, przewidywana kwota na w/w działanie to 750.000,00 zł oraz Kultywowanie i promocja kultury z zaplanowaną kwotą 100.000,00 zł. W tym czasie są również przewidywane kolejne nabory grantowe na przedsięwzięcia: Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej oraz Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych na łączną kwotą 100.000,00 zł.

Biuro Lokalnej Grupy Działania prowadzi bezpłatne konsultacje dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zachęcamy do współpracy z naszą grupą działania oraz do korzystania                      z możliwości wsparcia realizowanego przez LGD „Zapilicze”