Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Informacja o spotkaniach konsultacyjnych

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zakończyła spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce, Radzanów oraz Stromiec.

Spotkania miały na celu pozyskanie informacji, opinii i ocen od mieszkańców obszaru (przeprowadzanych wśród społeczności lokalnej z udziałem zidentyfikowanych grup defaworyzowanych) w tym także LGD, przedsiębiorców, młodzieży oraz działaczy społecznych. Poznanie mocnych
i słabych stron oraz szanse i zagrożenia jakie posiada dana gmina. Zidentyfikowanie potrzeb
i oczekiwań mieszkańców względem zmian mających nastąpić na terenie obszaru LGD.

Na spotkaniach przedstawiono wnioski i rekomendacje
z przeprowadzonych badań wśród społeczności lokalnej, które miały na celu zidentyfikowanie najważniejszych problemów i wyznaczenie głównych celów rozwoju obszaru dla którego budujemy LSR.

 We wszystkich tych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele sektora publicznego, reprezentanci  organizacji pozarządowych formalnych
i nieformalnych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy gmin. Poruszono wiele interesujących tematów, które w przyszłości mają szanse być realizowane przez beneficjentów ramach realizacji nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Po sformułowaniu celów ogólnych i szczegółowych, zostaną one podane do Państwa wglądu na stronie internetowej LGD „Zapilicze”

W dalszym ciągu zapraszamy do punktu konsultacyjnego dot. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, który czynny jest od poniedziałku do czwartku
w godzinach 8:00 – 15:00 w biurze Stowarzyszenia (ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi).

kons