Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Wizja Zapilicze na lata 2014 – 2020

Drodzy Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”

 

Na podstawie przeprowadzonych warsztatów i spotkań które odbyły się w okresie sierpień – wrzesień 2015 r. dokonaliśmy w porozumieniu z przedstawicielami samorządów lokalnych i liderów społeczności lokalnej analizy wizji i misji LGD „Zapilicze”.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Was do wyrażenia opinii i odniesienia się do wypracowanej wizji i misji LGD „Zapilicze”.

Są to dwa ważne elementy w procesie formułowania celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wizja odnosi się do wyników diagnozy i analizy SWOT i przedstawia pożądany obraz sytuacji w określonej przyszłości (2020r.), natomiast misja jest celem nadrzędnym i stanowi w dużym stopniu ogólności koncepcję działania, która sprawi, iż określona przez nas wizja stanie się rzeczywistością.

  • Wizja – Obszar LGD „Zapilicze”, po zakończeniu wdrażania LSR będzie atrakcyjną przestrzenią turystyczną, obszarem bardziej przyjaznym dla potencjalnych inwestorów oraz oferującym wielokierunkowy rozwój gospodarczy i społeczny dla mieszkańców.
  • Misja – LGD „Zapilicze” będzie dążyć do poprawy jakości życia mieszkańców, aktywizacji mieszkańców w kierunku rozwoju przedsiębiorczości oraz włączenia społecznego i zawodowego grup defaworyzowanych. W dążeniach tych kierować się będzie obrazem obszaru nakreślonym przez wizję, a także poprzez realizację celów ogólnych i szczegółowych określonych w LSR. W ramach tych celów realizować będzie szereg operacji szczegółowych wpisujących się w zaplanowane przedsięwzięcia. W dążeniach tych LDG „Zapilicze” wspierana będzie przez aktywne uczestnictwo wszystkich podmiotów formalnych i nieformalnych oraz osób indywidualnych zaangażowanych zarówno w proces budowania LSR, jak w poszczególne etapy jej wdrażania.

 

W kolejnym etapie, wypracowane do tej pory założenia poddajemy szerokim konsultacjom mieszkańców obszaru zarówno na spotkaniach otwartych jak i w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, który czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800 do 1500 w biurze Stowarzyszenia (ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi).

 

Serdecznie zapraszamy do konsultacji