Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Ogłoszenie o naborze NR 2/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G

Lokalna Grupa działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:

od dnia 30 marca 2018r. do 13 kwietnia 2018r. do godz.15-tej

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

Zakres tematyczny projektu grantowego:

  • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
    z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1: Wielokierunkowy rozwój obszaru

Cel szczegółowy 1.1: Aktywna i zintegrowana społeczność

Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej ( grupy formalne

i nieformalne)

Nazwa wskaźnika oraz wartość wskaźnika: Liczba podmiotów, którym LGD udzieliło wsparcia- 10 szt.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

  • Działania wspierające różne grupy społeczne poprzez:

organizację imprez integrujących społeczność lokalną, warsztaty, spotkania, konkursy, wydarzenia, doposażenia oraz inne akcje społeczne wzmacniające kapitał społeczny.

Ramy czasowe realizacji zadań: Granty wybrane do finansowania, na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy realizować (złożyć wniosek o rozliczenie grantu) do 30 marca 2019r

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 50 000 zł

Uwaga: suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przewidzianych na ten projekt.

Kwota wsparcia – 5000,00 zł

Pomoc ma formę refundacji do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

Wniosek wybrany przez LGD do powierzenia grantu, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz.1570 z póź. zm., a ponadto:

– spełnić kryteria wstępnej oceny wniosku o powierzenie grantu ( w tym zgodności
z LSR),

– spełnić kryteria oceny merytorycznej- kompletność załączników obligatoryjnych

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście wniosków wybranych do powierzenia grantów.

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska ta sama liczbę punktów, o miejscu na liście wniosków wybranych do powierzenia grantów decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” dla grantów wraz
z opisem oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia www.zapilicze.pl. Wymagane minimum punktowe to 17 pkt.

Tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu wypełniany jest przez wnioskodawcę w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków on-line dostępnego na stronie LGD „Zapilicze” www.zapilicze.pl

LINK DO GENERATORA WNIOSKÓW:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=f5128a1e5f7270e6&&b=d7acd46c0b6dc8f30d124e6c59bc177c

Po wydrukowaniu przygotowanego w wyżej wymieniony sposób dokumentu, wnioskodawca składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie LGD osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji, w terminie i godzinach wskazanych w ogłoszeniu o naborze:

  1. w formie papierowej ( 2 oryginały) i

  2. w formie elektronicznej ( na płycie CD lub DVD).

Wersja papierowa i elektroniczna muszą być tożsame (jednakowy kod do weryfikacji).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę zarejestrowania wniosku w rejestrze wniosków
o powierzenie grantów prowadzonym w biurze LGD.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

Dokumenty niezbędne do weryfikacji operacji znajdują się w formularzu wniosku
o powierzenie grantu wraz z określonymi we wniosku załącznikami.

Dokumenty dodatkowe:

1. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 3- doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji operacji współfinansowanych ze środków europejskich.

2.Dokument potwierdzający spełnienie kryterium nr 12- zobowiązanie wnioskodawcy
( załącznik nr 2 do ogłoszenia)

3. List intencyjny- potwierdzenie spełnienia kryterium nr 9 –(załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Informacje ogólne:

Lokalna Strategia Rozwoju dostępna jest na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”; www.zapilicze.pl

Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, wzór sprawozdania z realizacji umowy o powierzenie grantu dostępne są na stronie internetowej LGD „Zapilicze” www.zapilicze.pl w zakładce Projekty grantowe.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”: 26-800 Białobrzegi, plac Zygmunta Starego 9 oraz pod numerami telefonów: 48 613 23 59, 696 461 198 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie wnioskodawcy

Załącznik nr 4 – List intencyjny

LINK DO GENERATORA WNIOSEK NR 2/2018/G

Procedura Grantowa