Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków na przedsięwzięcie – Infrastruktura turystyczna    i rekreacyjna nr 2/2021 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w dniu:

11 stycznia 2022 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia,
  3. Wybór komisji weryfikującej i protokolanta posiedzenia,
  4. Omówienie wniosków aplikacyjnych dotyczących naboru nr 2/2021,
  5. Zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem nr 2/2021 o naborze wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w tym z PROW 2014-2020 – podjęcie uchwał
  6. Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o przyznanie pomocy oraz podjęcie uchwał       o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania
  7. Wolne głosy, wnioski i zapytania