Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Aktualizacja informacji o działaniach LSR

AKTUALIZACJA INFORMACJI O DZIAŁANIACH LSR

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o kolejnych działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Od początku programowania do końca czerwca 2020 roku do biura LGD „Zapilicze” wpłynęło łącznie 120 wniosków aplikacyjnych. Do realizacji zostało wybranych 101 operacji, z czego rozliczono 77 operacji na łączną kwotę 2 826 700,96 zł dotyczących: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw gospodarczych, rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kultywowania i promocji kultury i tradycji lokalnych oraz projektów grantowych.

Od początku programowania 2014-2020, do LGD „Zapilicze” wpłynęły 44 wnioski mające na celu Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych. Do tej pory rozliczonych zostało 16 operacji (6 – Rozwój działalności gospodarczej, 8 – Podejmowanie działalności gospodarczej, 2–  Dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych) na łączną kwotę 1 516 753,00 zł. Pozostałe wnioski są w trakcie rozliczania. Niektóre zostały odrzucone przez Urząd Marszałkowski lub wycofane na prośbę Beneficjenta). W 2019 roku zorganizowano 2 nabory w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych. Do biura LGD wpłynęły 4 wnioski na Rozwój działalności gospodarczej, z czego 2 dostały dofinansowanie, i 3 wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej – wszystkie zostały wybrane do dofinansowania.

W ramach rozwoju i budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie naszego powiatu:

Gmina Białobrzegi

 • Zagospodarowano kąpielisko w pomost i altany;
 • Wybudowano plac zabaw;
 • Doposażono halę sportową w niezbędny sprzęt;

Gmina Stromiec

 • Wybudowano siłownię zewnętrzną w Niedabylu;
 • Wybudowano siłownię zewnętrzną oraz ciągi piesze na terenie parku w Stromcu;
 • Wyremontowano trybuny i części ogrodzenia boiska sportowego oraz sąsiadującego z nim placu (w tym montaż bram wjazdowych – 4 szt. i furtek – 3 szt.), wykonano
 • utwardzenie kostką brukową terenu o powierzchni 150 m2na placu gminnym przy boisku sportowym i wybudowano alejki na terenie znajdującego się w pobliżu parku.

Gmina Wyśmierzyce

 • Wybudowano siłownie zewnętrzne (Wyśmierzyce, Korzeń);

Gmina Radzanów

 • Wybudowano plac rekreacyjno-wypoczynkowy z elementami zagospodarowania zielenią oraz siłownią zewnętrzną w miejscowości Radzanów;
 • Wybudowano plac rekreacyjno-wypoczynkowy z elementami zagospodarowania zielenią, miejscem do prowadzenia zajęć edukacyjnych lub spotkań integracyjnych oraz podwórkowymi grami w miejscowości Rogolin;

Gmina Promna

 • Zagospodarowano niekomercyjną infrastrukturę rekreacyjno – kulturalną w Adamowie w altanę, plac zabaw oraz dojścia do tych terenów;

Od początku programowania wypłacono Beneficjentom 675 990,57 zł w ramach poddziałania 1.2.4. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

W ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej (grupy formalne i nieformalne) wsparto 8 podmiotów (Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei, Klub Sportowy „Błotnica”, Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie, Stowarzyszenie Kokarda, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej, Powiat Białobrzeski, Stowarzyszenie „Piliczanki bez nart”, Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie) mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Dzięki naborowi przeprowadzono 4 szkolenia, w których swoje kwalifikacje podniosło 68 osób, wyposażono 6 podmiotów, a także zorganizowano 2 imprezy.

Z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego realizowanego poprzez przedsięwzięcie 1.1.2 Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych zorganizowano 7 imprez o charakterze kulturalnym, doposażono 9 podmiotów (Miejski Klub Sportowy Pilica w Białobrzegach, Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei, Stowarzyszenie Jedynka KEN, Ochotniczą Straż Pożarną w Stromcu, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach, Stowarzyszenie „Siódemka”, Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie, Klub Sportowy „Błotnica”, Ochotnicza Straż Pożarna w Pacewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Branicy „Braniczanki”, Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu, Koło Gospodyń Wiejskich w Bukównie „Bukowianki”). Zostały wydane takie publikacje jak: mapa powiatu białobrzeskiego, przewodnik archeologiczny pn. ,,Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego”, album sportowy z okazji 95-lecia istnienia klubu sportowego Pilica pn. „W klatce”, przewodnik turystyczny powiatu białobrzeskiego, mapa turystyczna Gminy Białobrzegi, folder turystyczny atrakcje turystyczne terenów „Zapilicza”, ulotki Jeremiego Przybory, pocztówki. Został odremontowany grobowiec rodziny Bagniewskich (z początków XX w.) znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Stromcu, remont kapliczek w Korzeniu i Stromcu.

W ramach przedsięwzięcia 1.1.3 Podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców wsparcie otrzymały 3 podmioty (Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie, Stowarzyszenie JEDYNKA KEN oraz Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei). W ramach ogłoszonego naboru grantowego zorganizowano 10 szkoleń i przeszkolono 167 osób.

Dzięki przedsięwzięciom 1.1.4 Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych oraz 1.1.5 Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej (kluby świetlice) wsparto 3 podmioty w ramach operacji obejmujących zakup wyposażenia (Ochotniczą Straż Pożarną w Stawiszynie, Ochotniczą Straż Pożarną w Pierzchni oraz Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei). Wyremontowano 2 obiekty, których wnioskodawcami była Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie. Zorganizowano 2 imprezy: „Od juniora do seniora” – Wnioskodawca Klub Sportowy „Błotnica” oraz „Integracyjny piknik rodzinny” – Wnioskodawca Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei.

W zakresie projektów grantowych oraz projektów wolnego wyboru wypłacono 633 957,39 zł.

Kolejnym punktem wdrażania LSR był udział Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” w imprezach lokalnych, dożynkach obfitujących w występy ludowe i stoiska wystawiennicze ukazujące bogactwo płodów rolnych i sadów naszego regionu mających na celu kultywowanie i promocję kultury i tradycji lokalnych, które przyczyniły się do integracji społeczności:

 • Festyn Dożynkowy w Radzanowie „Święto Plonów 2019”
 • Festyn Dożynkowy w Starej Błotnicy „Tradycyjne smaki Błotnickie”
 • Festyn Dożynkowy w Stromcu

W 2019 r. zrealizowano projekt współpracy „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa” w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez kreowanie i promocję atrakcji turystycznych z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych. Projekt współpracy po stronie LGD „Zapilicze” polegał na montażu 6 altan – miejsc odpoczynku turysty wyposażonych w stoły i ławki, z których korzystać może lokalna społeczność, organizacji spływu kajakowego, konkursu plastycznego „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” dla młodzieży w wieku szkolnym, zakupu gadżetów promocyjnych oraz wydaniu Przewodnika Turystycznego.

W drugiej połowie 2020 roku zgodnie z harmonogramem Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” planuje ogłosić nabór wniosków na projekty grantowe, na który zostanie przeznaczone 163 941,00 zł i będzie łączył dwa przedsięwzięcia: 1.1.4 Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych i przedsięwzięcie 1.1.5 Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej. W ramach naboru będzie można pozyskać środki na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, a także doposażyć i wyremontować obiekty społeczne (kluby, świetlice) oraz nabór na przedsięwzięcie 1.2.1 Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych opiewający na 470 000,00 zł.

Serdecznie zachęcamy do współpracy z naszą grupą działania oraz do korzystania z możliwości wsparcia realizowanego przez LGD „Zapilicze”.