Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Walne zgromadzenie Członków LGD “Zapilicze”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie statutu LGD „Zapilicze”

 • §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 1300  w Hali Sportowej w Białobrzegach przy ul. Reymonta 13A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności (quorum),
 2. Wybór przewodniczącego zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Podsumowanie pracy LGD „Zapilicze” za rok 2019:
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu, Rady Decyzyjnej i biura LGD.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego,
 7. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej,
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu za 2019 r.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi,
 10. Podsumowanie wdrażania lokalnej strategii rozwoju LGD „Zapilicze”.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.