Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Efekty działań LGD Zapilicze i plany na kolejny okres wdrażania LSR

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o efektach działań LGD i działaniach planowanych na kolejny okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W grudniu 2016 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych z przedsięwzięć: Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna oraz kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych. Wpłynęło łącznie 10 wniosków aplikacyjnych z czego większość jest już rozliczonych. Dzięki wsparciu finansowemu powstała siłownia zewnętrzna w miejscowości Niedabyl, zostanie zagospodarowane kąpielisko miejskie w Białobrzegach, odbyły się również lokalne imprezy na terenie gmin powiatu białobrzeskiego m.in.: „Stromiecki festiwal smaku”, „Najlepsze smaki Radzanowa”, „O ojczyźnie na wiele sposobów w Wyśmierzycach”, ”Tradycyjne lato w Starej Błotnicy”, „Imprezy o charakterze kulturalnym w gminie Promna” Naborem  przeprowadzonym na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku  był konkurs na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Łączna wartość środków dostępnych dla powyższego działania to 537.014,25  złotych. Złożonych zostało 6 wniosków aplikacyjnych, wszystkie wnioski spełniły kryteria i zostały wybrane przez Radę Decyzyjną LGD „Zapilicze” do dofinansowania, w/w wnioski oczekują na weryfikację i podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W ramach powyższego konkursu powstaną m.in. dwie siłownie zewnętrzne w Stromcu i Wyśmierzycach,  plac zabaw w Białobrzegach, teren rekreacyjno – wypoczynkowy w Radzanowie oraz w Górach (gmina Promna).

W listopadzie 2017 roku przeprowadziliśmy kolejne dwa konkursy w ramach naborów wniosków grantowych dla nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020  tj. dla działań określonych w lokalnej strategii rozwoju LGD „Zapilicze” dla poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tych naborach można było aplikować na przedsięwzięcia takie jak: Tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej (formalne i nieformalne) oraz Podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców. Nabór dotyczący przedsięwzięcia: Tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej, został odwołany z powodu nieosiągnięcia planowanych wskaźników i zostanie ponownie ogłoszony w I połowie 2018 roku.

Kolejnym przeprowadzonym konkursem był  nabór wniosków grantowych na przedsięwzięcie: Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych. Nabór wniosków aplikacyjnych odbył się na przełomie 2017/2018 roku. Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez wskaźniki takie jak: „Liczba wydanych publikacji, tytułów w zakresie kultury i tradycji”, „Liczba operacji obejmujących doposażenie podmiotów działających w sferze kultury i tradycji”, „Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim”.  Na powyższe przedsięwzięcie, wpłynęło 10 wniosków aplikacyjnych, które obecnie oczekują na weryfikację.

W pierwszej połowie 2018 roku planowane są kolejne nabory wniosków                                        z zakresu: Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, przewidywana kwota na w/w działanie to 750.000,00 zł oraz Kultywowanie i promocja kultury z zaplanowaną kwotą 100.000,00 zł. W tym czasie są również przewidywane kolejne nabory grantowe na przedsięwzięcia: Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej oraz Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych na łączną kwotą 100.000,00 zł.

Biuro Lokalnej Grupy Działania prowadzi bezpłatne konsultacje dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zachęcamy do współpracy z naszą grupą działania oraz do korzystania z możliwości wsparcia realizowanego przez LGD „Zapilicze”