Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Informacja dla beneficjentów

UWAGA: Ze względu na zbliżający się koniec wdrażania Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, Samorząd Województwa Mazowieckiego co do zasady nie będzie już wyrażał zgody na przedłużenie terminu złożenia uzupełnień do wniosków o przyznanie pomocy. W celu zamknięcia wszystkich spraw w terminach określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, zwracamy się z prośbą o niezwłoczne i kompletne składanie uzupełnień do wniosków o przyznanie pomocy w miarę możliwości, tak aby nie było konieczności wysyłania ponownych uzupełnień.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawy o przyznanie pomocy wszczęte w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły się przed 17 lipca 2014 r. powinny być zakończone (umowy muszą zostać podpisane) do końca 2014 r. (w uzasadnionych przypadkach możliwa będzie zmiana terminu złożenia wniosku o płatność (wop) określonego w umowie najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.)

Piotr Łukasik
P.o. Kierownika Wydziału Leader
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
tel. 22 59 79 326