Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” przypomina

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” przypomina beneficjentom „Małych projektów”, o obowiązku składania do siedziby Samorządu Województwa Mazowieckiego ankiety monitorującej.

Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 w przypadku, gdy beneficjent nie spełni warunków, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy zwrotowi podlega 1 % pobranej kwoty pomocy. (zapis od wersji 4 umowy przyznania pomocy)

Aktualny formularz ankiety monitorującej wraz z instrukcją jej wypełnienia dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- „małe projekty” znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie www.mazovia.pl .lub na stronie www.zapilicze.pl w zakładce PROW 2007-2014 Małe projekty.