Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020


Termin składania wniosków: od 26 lipca 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r. do godz.15.00


Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy na obowiązującym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami. Wniosek składany jest w siedzibie LGD „Zapilicze” bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie
i godzinach wskazanych w ogłoszeniu o naborze :

a) w formie papierowej (oryginał i kopia),

b) w formie elektronicznej ( na płycie CD lub DVD)

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub elektronicznie nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz liczbę załączników jest opatrzone poczęcia LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapilicze”.

Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych 63,63 % – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; – 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów

Limit dostępnych środków w ogłoszonym naborze wynosi: 537 014,25 zł

Warunki udzielenia wsparcia:

Wniosek aby mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.), a ponadto – spełnić warunki oceny wstępnej, a ponadto zostać uznany za zgodny
z LSR, w tym:

– złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków ,

– zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

– zgodny z PROW na lata 2014-2020, w tym: zgodny z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru oraz zgodny z forma wsparcia wskazana w ogłoszeniu o naborze,

– zakładać realizacje celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z opisem oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia oraz na stronie www.zpilicze.pl Wymagane do osiągnięcia minimum punktowe to- 21 pkt

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami, znajdującymi się w sekcji BVII wniosku o przyznanie pomocy – informacja o załącznikach

Dokumenty dodatkowe umożliwiające przyznanie punktów w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, w tym.

1. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 4 – doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji operacji współfinansowanych ze środków europejskich,

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 14- zobowiązanie wnioskodawcy (załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze)

Dokumenty dodatkowe:

1.Formularz uzasadnienia spełnienia kryteriów( załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze)

2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

3. Dokumenty potwierdzające wybór towaru lub usługi- min 3 oferty

Planowane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia są dostępne na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

LGD „Zapilicze” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”: 26-800 Białobrzegi, ul. Pl. Zygmunta Starego 9 oraz pod numerami telefonów: 48 613 23 59, 696 461 198 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, email: lgdzapilicze@poczta.onet.eu

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Formularz uzasadnienia spełnienia kryteriów załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.
Kryteria wyboru operacji – Projekty inne niż granty, podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Załącznik nr 1 do ogłoszenia NR7/2017
Załącznik nr 4 – Zobowiązania wnioskodawcy
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych