Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Ostateczny termin składania wniosków o płatność!

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

„ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014r. poz.884)., ostatecznym terminem na złożenie wniosku o płatność jest dzień 31 marca 2015 r., bez możliwości jego przedłużenia.