Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie konsultacji

 

Szanowni Państwo

Na podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji na terenie obszaru LGD „Zapilicze” oraz danych statystycznych dokonaliśmy wstępnej analizy SWOT obszaru planowanego do objęcia LSR. Wypracowaliśmy proponowane przez Państwa kierunki rozwoju regionu, priorytetowe przedsięwzięcia i cele.

Poniżej przedstawiamy planowane cele do realizacji Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020.

Cele LSR;

 

Cele i przedsięwzięcia LGD „Zapilicze” do realizacji w okresie 2014-2020

Cele ogólne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia
1. Wielokierunkowy rozwój obszaru 1.1.  Aktywna i zintegrowana społeczność 1.1.1.  Tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej

(grupy formalne i nieformalne)

1.1.2.  Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych

1.1.3.  Podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej
i kompetencji społecznych mieszkańców

1.1.4.  Organizacja przedsięwzięć kulturalnych
i rekreacyjnych

1.1.5.  Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej (kluby, świetlice)

1.2.  Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej 1.2.1.  Podnoszenie kompetencji zawodowych mieszkańców (szkolenia zawodowe)

1.2.2.  Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych

1.2.3.  Dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych (sprzedaż bezpośrednia, przetwórstwo, usługi, etc.)

1.2.4.  Infrastruktura turystyczne i rekreacyjna

2. Wsparcie intelektualne rozwoju obszaru LGD 2.1. Animacja współpracy lokalnej 1.1.1.     Doradztwo merytoryczne dla wnioskodawców

1.1.2.     Organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami

1.1.3.     Promocja obszaru LGD Zapilicze (wydawnictwa, projekty współpracy)

1.1.4.     Doskonalenie pracowników biura LGD (podnoszenie wiedzy i umiejętności)

 

Zapraszamy do wyrażenia opinii i odniesienia do wypracowanych celów.