Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Umowa Ramowa podpisana!

W dniu dzisiejszym w Muzeum Mazowieckim w Płocku, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystym podpisaniu Umowy Ramowej Lokalnej Strategii Rozwoju. To kluczowy krok w kierunku nowego programowania na lata 2023-2027.

Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, który powstaje w wyniku dialogu i współpracy między przedstawicielami społeczności, samorządem lokalnym, a także przedstawicielami sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Proces ten obejmuje analizę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego strategią, identyfikację problemów oraz określenie celów i działań mających na celu ich rozwiązanie.

Warto podkreślić, że podpisana Umowa to konkretna droga do poprawy warunków życia społeczności lokalnej. Skoordynowane działania wszystkich zaangażowanych stron, podejmowane na podstawie realnych potrzeb i możliwości, przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów.

Lokalna Grupa Działania “Zapilicze” pozyskała łącznie 5 000 000,00 zł na wdrażanie LSR. Środki te zostaną przeznaczone na:

  • Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz zwiększenie dostępu usług dla ludności;
  • Aktywne i zintegrowane Zapilicze – włączenie i aktywizacja seniorów, ludzi młodych do 25
    roku życia lub osób w niekorzystnej sytuacji;
  • Wspieranie inicjatyw partnerskich;
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego Zapilicza;
  • Inteligentna wieś
  • Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych;
  • Podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym zagród edukacyjnych.

Wierzymy, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027 przyniesie jeszcze większe zaangażowanie społeczności, władz lokalnych oraz partnerów z sektora prywatnego i organizacji pozarządowych uzyskując realne efekty, poprawiając jakość życia i perspektywy rozwoju społeczności lokalnej. O przyszłych naborach i działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.