Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Walne Zebranie Członków

 

Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze” §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2017 r. godz. 1330 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) Walnego Zebrania

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Rady Decyzyjnej, biura LGD „Zapilicze” za 2016 r.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu LGD za 2016 r.

8. Podjecie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi

– w sprawie zaliczenia zysku z roku ubiegłego (2016) do przychodów z działalności statutowej bieżącego roku 2017

9. Uzupełnienie Rady Decyzyjnej

10. Ustalenie składek członkowskich na 2017 r.

11. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia składek członkowskich na 2017 r.

– w sprawie uzupełnienia składu Rady Decyzyjnej

12. Sprawy różne

13. Zamknięcie obrad