Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Walne zgromadzenie członków LGD „Zapilicze”

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPILICZE”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze”

 • §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 1400, w Sali Konferencyjnej Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach przy ul. Reymonta 32/34

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) Walnego Zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Rady Decyzyjnej, biura LGD „Zapilicze” za 2018 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu LGD za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium                        Zarządu

– w sprawie zaliczenia zysku z roku ubiegłego (2018) do przychodów z działalności                          statutowej bieżącego roku 2019

 1. Uzupełnienie składu Rady Decyzyjnej
 2. Ustalenie składek członkowskich na 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały:

– w sprawie uzupełnienia składu Rady Decyzyjnej

– w sprawie przyjęcia składek członkowskich na 2019 r.

 1. Sprawy różne
 2. Zamknięcie obrad