Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Walne zgromadzenie Członków LGD “Zapilicze”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie statutu LGD „Zapilicze” §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W związku z powyższym zapraszamy dnia 20 czerwca 2022 r. o godz. 1400  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności (quorum),
 2. Wybór przewodniczącego zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Podsumowanie pracy LGD „Zapilicze” za rok 2021r.,
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu, Rady Decyzyjnej i biura LGD,
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego,
 7. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej,
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu za 2021 r.,
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi,
 10. Ustalenie składek członkowskich na 2022r.,
 11. Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zapilicze” w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027
 12. Sprawy różne,
 13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.