Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Walne zgromadzenie Członków LGD “Zapilicze”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie statutu LGD „Zapilicze” §18 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W związku z powyższym zapraszamy dnia 28 czerwca 2024 r. o godz. 1430  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum)
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Podsumowanie Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2014-2020
 5. Podsumowanie pracy LGD „Zapilicze” za rok 2023:
  a) Sprawozdanie z pracy Zarządu, Rady Decyzyjnej oraz Biura LGD
  b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
  c) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  d) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok
  e) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi
 6. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Decyzyjnej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie LGD „Zapilicze”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  upoważnienia  Zarządowi  do dokonania aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich na rok 2024
 11. Sprawy różne
 12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania