Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Walne zgromadzenie członków LGD “Zapilicze”

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPILICZE”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze”

 • 19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 1300, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ul. Plac Zygmunta Starego 9 (I piętro)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) Walnego Zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Rady Decyzyjnej, biura LGD „Zapilicze” za 2017 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu LGD za 2017 r.
 8. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi

– w sprawie zaliczenia zysku z roku ubiegłego (2017) do przychodów z działalności statutowej bieżącego roku 2018

 1. Ustalenie składek członkowskich na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia składek członkowskich na 2018 r.

 1. Sprawy różne
 2. Zamknięcie obrad