Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków grantowych nr 2/2018/G o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w dniu

23 maja 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Wybór komisji weryfikującej i protokolanta posiedzenia.

4. Omówienie wniosków aplikacyjnych dotyczących naboru nr 2/2018/G

5. Przedstawienie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem nr 2/2018/G o naborze wniosków oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w tym z PROW 2014-2020 – podjęcie uchwały

6. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru

7. Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania

8. Wolne głosy, wnioski i zapytania