Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Kolejna Umowa na projekt grantowy podpisana!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że dnia 15 kwietnia 2021r. podpisała umowę        z Zarządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie na kolejny projekt grantowy na kwotę 141 537,00 zł dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Nasza praca – nasz sukces”.

W ramach operacji do biura LGD wpłynęło 15 projektów grantowych z czego wszystkie zostały wybrane do finansowania. Jeden wnioskodawca zrezygnował z wykonania swojej operacji przed podpisaniem umowy w wyniku czego pozostało 14 operacji, dzięki którym zostanie poprawiona jakość życia społeczności lokalnej poprzez remont 5 budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich, organizację 4 imprez sportowo-rekreacyjnych oraz doposażenie 5 organizacji pozarządowych.

Operacja przyczyni się bezpośrednio do rozwoju obszaru LGD „Zapilicze” oraz wpłynie na aktywność i integrację społeczności lokalnej jak również przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturalnych zarówno starszych mieszkańców powiatu białobrzeskiego, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży jak również turystów odwiedzających nasz region.