Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Informacja dla beneficjentow

SZANOWNI PAŃSTWO!

W dniu 17 maja 2016 roku, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” reprezentowana przez Panią Prezes Iwonę Śliwę oraz Panią Skarbnik Agnieszkę Pośnik – Kamińską podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014 – 2020 obejmującą obszar LGD „Zapilicze”. Na realizację Strategii Lokalna Grupa Działania otrzyma 6 032 500,00 zł, w tym na poddziałania :

1. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR w kwocie – 4 750 000,00 zł;

2. „ Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w kwocie – 95 000,00 zł

3. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w kwocie – 1 187 500 ,00 zł

Nabory wniosków przewidywane są w II połowie 2016 r.