Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Nowe możliwości wsparcia finansowego

 

Nowe możliwości wsparcia finansowego w LGD “Zapilicze”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” informujemy o nowych możliwościach wsparcia finansowego.

Kwota jaka została pozyskana na realizację LSR to 4 750 000 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z czego 50 % tj. (2 375 000 zł) przeznaczono na realizację celu „Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej” w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej. Pozostałe środki tj. 2 375 000 zł przeznaczono na realizację celu „Aktywna i zintegrowana społeczność” poprzez działania takie jak :

a ) tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej

b ) kultywowanie i promocja kultury i tradycji

c ) podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców

d ) organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych

e ) doskonalenie ogólno dostępnej bazy społecznej

f ) infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

g ) dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych

Beneficjenci:

  1. Osoby fizyczne: UE, pełnoletnie, zamieszkałe na terenie LGD lub podejmujące/prowadzące działalność gospodarczą, której miejsce wykonywania wskazane w odpowiednim rejestrze znajduje się na tym obszarze.

  2. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, których siedziba bądź oddział znajduje się na terenie LGD z wyłączeniem województwa.

  3. O grant w ramach projektu grantowego mogą ubiegać się także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność oraz posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR.

Umowa podpisywana jest z podmiotem, w skład którego wchodzi ta jednostka.

  1. Grantobiorcy to podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej i nie deklarujące jej podjęcia.

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru operacji:.

Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu. Kryteria wyboru oraz zasady dokonywania ich zmian są określone przez LGD w lokalnej strategii rozwoju.

Pomoc przyznawana jest pod warunkiem, że operacja realizuje wskaźniki zaplanowane w LSR.

Premiowane będą operacje spełniające jedno lub kilka z poniższych kryteriów:

innowacyjne

• przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

• generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe dla operacji związanych z przedsiębiorczością)

ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR.

LGD „Zapilicze” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD „Zapilicze” ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

w godz. 8.00-16.00.

Kontakt telefoniczny: 48-613-23-59 ; 696-461-198

Kontakt mailowy: lgdzapilicze@poczta.onet.eu

Strona www : www.zapilicze.pl