Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze” §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 20 czerwca .2016 r. godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ul. Plac Zygmunta Starego 9.

 

Porządek Walnego Zebrania Członków LGD „Zapilicze”

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) Walnego Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Walnego Zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Rady Decyzyjnej oraz biura LGD ‘Zapilicze” za 2015r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu LGD za 2015r.
 8. Podjęcie uchwał:

–   w sprawie   zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego

–  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi

– w sprawie zaliczenia zysku z roku ubiegłego (2015) do przychodów z działalności statutowej bieżącego roku 2016.

 1. Przedstawienie założeń LGD „Zapilicze” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2014-2020.
 2. Przedstawienie zmian do Statutu LGD „Zapilicze”
 3. Przedstawienie zmian do Regulaminu Rady Decyzyjnej.
 4. Ustalenie składek członkowskich na 2016r.
 5. Podjecie uchwał:

–  w sprawie przyjęcia zmian do Statutu

–  w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Rady

– w sprawie przyjęcia składek członkowskich na 2016r.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków