Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Ogłoszenie NR 2/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od dnia 16 kwietnia 2018 r. do 15 maja 2018r. do godz.15.00

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania ‘Zapilicze”, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy na obowiązującym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami. Wniosek składany jest w siedzibie LGD „Zapilicze” bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie
i godzinach wskazanych w ogłoszeniu o naborze :

a) w formie papierowej (oryginał i kopia),

b) w formie elektronicznej ( na płycie CD lub DVD)

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub elektronicznie nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz liczbę załączników jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapilicze”.

Zakres tematyczny:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570); realizowany poprzez przedsięwzięcie 1.1.2 Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych nie wyżej niż:

– do 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej

– nie wyżej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;

– do 100 % kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów aplikujących do LGD

Limit dostępnych środków w ogłoszonym naborze wynosi: 100 tys. zł

Warunki udzielenia wsparcia:

Wniosek wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2015 poz. 1570, z póź. zm.) a ponadto – zostać uznany za zgodny z LSR, w tym:

– złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

– zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

– zgodny z PROW na lata 2014-2020, w tym zgodny z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru oraz zgodny z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

– zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z opisem oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia oraz na stronie www.zpilicze.pl Wymagane do osiągnięcia minimum punktowe to- 21 pkt

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami, znajdującymi się w sekcji B.VII wniosku o przyznanie pomocy – informacja o załącznikach

Dokumenty dodatkowe umożliwiające przyznanie punktów w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, w tym.

1. Formularz uzasadnienia spełnienia kryterium ( załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze)

Dokumenty dodatkowe:

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

2. Dokument potwierdzające spełnienie kryterium nr 14- zobowiązanie wnioskodawcy (załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze)

3. Dokument potwierdzający spełnienie kryterium nr 10 – List intencyjny-( załącznik nr 4 do ogłoszenia)

Planowane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia są dostępne na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

LGD „Zapilicze” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”: 26-800 Białobrzegi, ul. Pl. Zygmunta Starego 9 oraz pod numerami telefonów: 48 613 23 59, 696 461 198 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, email: lgdzapilicze@poczta.onet.eu

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 – Formularz uzasadnienia

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie wnioskodawcy

Załącznik nr 4 – List intencyjny

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Kryteria wyboru operacji