Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

OGŁOSZENIE NR 4/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018/G

 

Lokalna Grupa działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków:

od dnia 10 września 2018r do 24  września 2018r. do godz.15-tej

 

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

 

Zakres tematyczny projektu grantowego:

 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 

 

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1: Wielokierunkowy rozwój obszaru

Cel szczegółowy 1.1:  Aktywna i zintegrowana społeczność

Przedsięwzięcie 1.1.3 Podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców

Wniosek złożony w ramach naboru musi przyczynić się do osiągnięcia następujących wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Wskaźnik produktu- Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów -6 szt.

Wskaźnik rezultatu – Liczba osób, które podniosły kompetencje- uzyskały certyfikaty w ramach przeprowadzonego szkolenia- 300 osób

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z aktywizacją przedstawicieli całej społeczności lokalnej, jak również do grup defaworyzowanych w zakresach: organizacji szkoleń , warsztatów edukacyjnych, kulturowych, artystycznych, sportowych.

 

Ramy czasowe realizacji zadań: Granty wybrane do finansowania, na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy realizować (złożyć wniosek o rozliczenie grantu)  do końca czerwca  2019r

 

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 50 000 zł

 

Uwaga: suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przewidzianych na ten projekt.

Wartość kwoty wsparcia: – 5 000 zł – 10 000 tys

Pomoc ma formę refundacji   100%  kosztów kwalifikowalnych.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

Wniosek wybrany przez LGD do powierzenia grantu, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz.1570 z póź. zm., a ponadto:

– spełnić kryteria wstępnej oceny wniosku o powierzenie grantu ( w tym zgodności
z LSR),

– spełnić kryteria oceny merytorycznej- kompletność załączników obligatoryjnych

 

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście wniosków wybranych do powierzenia grantów.

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska ta sama liczbę punktów, o miejscu na liście wniosków wybranych do powierzenia grantów decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” dla grantów wraz
z opisem oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie internetowej  stowarzyszenia www.zapilicze.pl. Wymagane minimum punktowe to 17 pkt.

Tryb składania wniosków:

Wniosek  o powierzenie grantu wypełniany jest przez wnioskodawcę w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków on-line dostępnego na stronie LGD „Zapilicze” www.zapilicze.pl

 

Po wydrukowaniu przygotowanego w wyżej wymieniony sposób dokumentu, wnioskodawca składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie LGD osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji, w terminie i godzinach wskazanych w ogłoszeniu o naborze:

 1. w formie papierowej ( 2 oryginały) i
 2. w formie elektronicznej ( na płycie CD lub DVD).

Wersja papierowa i elektroniczna muszą być tożsame (jednakowy kod do weryfikacji).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę zarejestrowania wniosku w rejestrze wniosków
o powierzenie grantów prowadzonym w biurze LGD.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

Dokumenty niezbędne do weryfikacji operacji znajdują się w formularzu wniosku
o powierzenie grantu wraz z określonymi we wniosku załącznikami.

 

Dokumenty dodatkowe:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 3- doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji operacji współfinansowanych ze środków europejskich.
 2. Dokument potwierdzający spełnienie kryterium nr 12- zobowiązanie wnioskodawcy
  ( załącznik nr 3 do ogłoszenia)
 3. List intencyjny – potwierdzenie spełnienia kryterium nr 9 –załącznik nr 4 do ogłoszenia
 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – RODO klauzula 19.2-3

Informacje ogólne:

Lokalna Strategia Rozwoju dostępna jest na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”; www.zapilicze.pl

Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, wzór sprawozdania z realizacji umowy o powierzenie grantu dostępne są na stronie internetowej LGD „Zapilicze” www.zapilicze.pl w zakładce Projekty grantowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”: 26-800 Białobrzegi, plac Zygmunta Starego 9 oraz pod numerami telefonów: 48 613 23 59, 696 461 198 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągniecia w wyniku operacji cele ogólne oraz wskaźniki 4-2018-G

LINK DO GENERATORA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

RODO klauzule

Załącznik nr 3 Zobowiązania wnioskodawcy

Procedura Grantowa

Załącznik nr 4 List intencyjny

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4-2018-G