Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020

Lokalna  Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin  składania wniosków: od 07 stycznia 2020 r. do 21 stycznia 2020 r. do godz.15.00

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek składany jest w siedzibie LGD „Zapilicze” bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie i godzinach wskazanych w ogłoszeniu o naborze :

 1. w formie papierowej (oryginał i kopia),
 2. w formie elektronicznej ( na płycie CD lub DVD)

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub elektronicznie nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz liczbę załączników jest opatrzone poczęcia LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapilicze”.

Zakres tematyczny:

 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Realizacja zakresu działań w ramach realizacji LSR:

Cel ogólny: I Wielokierunkowy rozwój obszaru

Cel szczegółowy 1.2. Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie 1.2.4. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

 Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych nie więcej niż:

 

 • do 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • nie wyżej niż 63,63 %  kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.

 Limit dostępnych środków w ogłoszonym naborze wynosi: 446 350,86 zł

 Warunki udzielenia wsparcia:

Wniosek  wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.), a ponadto  zostać uznany za zgodny z LSR, w tym:

 • złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • zgodny z PROW na lata 2014-2020, w tym: zgodny z warunkami  udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru oraz zgodny  z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 • zakładać realizacje celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z opisem oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie  danego kryterium znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia oraz na stronie www.zpilicze.pl  Wymagane do osiągnięcia minimum punktowe to – 21 pkt

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin ( data i godzina) złożenia wniosku w biurze LGD.

 Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku w/w działania dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

Dokumenty dodatkowe umożliwiające przyznanie punktów w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, w tym.

 1. Formularz uzasadnienia spełnienia kryterium (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze);
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 14 – zobowiązanie wnioskodawcy (załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze);
 3. Dokument potwierdzający spełnienie kryterium nr. 10 – List intencyjny – (załącznik nr 4  do ogłoszenia);

Do wniosku niezbędne jest dołączenie klauzul informacyjnych oraz klauzul zgód dotyczących przetwarzania danych osób występujących w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planowane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2  do  niniejszego ogłoszenia

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia są dostępne na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich KLIK oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa KLIK – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

LGD „Zapilicze” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”: 26-800 Białobrzegi, ul. Pl. Zygmunta Starego 9 oraz pod numerami telefonów: 48 613 23 59, 696 461 198 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, email: lgdzapilicze@poczta.onet.eu

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 – Formularz uzasadnienia spełnienia kryteriów

Załącznik nr 3 – Zobowiązania wnioskodawcy

Załącznik nr 4 – List intencyjny

Załącznik nr 5 – Klauzule RODO

Kryteria wyboru operacji

Ogłoszenie o naborze