Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Walne zgromadzenie członków LGD „Zapilicze”

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPILICZE”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze”

  • §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 1400, w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Adamowie, Adamów 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania;

2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) Walnego Zebrania;

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Rady Decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej za okres 4-letniej kadencji;

6. Przeprowadzenie wyborów na kolejną kadencję poszczególnych organów:

  • Rady Decyzyjnej
  • Zarządu
  • Komisji Rewizyjnej

7. Ukonstytuowanie się Organów Stowarzyszenia;

8. Podjęcie Uchwał w sprawie w/w wyborów;

9. Sprawy różne;

10. Zamknięcie obrad.