Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Ogłoszenie o Naborze na Stanowisko Pracy

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista do spraw projektów.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę (1 etat, miejsce pracy – siedziba i biuro LGD –
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi).

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku specjalista ds. projektów:

 1. Konieczne:
  a) wykształcenie wyższe (ekonomiczne, administracyjne, logistyczne lub pokrewne);
  b) posiadanie bardzo dobrej znajomości i umiejętności obsługi komputera oraz pozostałych urządzeń biurowych;
  c) prawo jazdy kat. B;
  d) umiejętność organizacji pracy administracyjno-biurowej
  2) wymagania formalne:
  – obywatelstwo polskie,
  – posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  – posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 2. Pożądane:
  a) znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym;
  b) umiejętność redagowania tekstów, w tym prasowych:
  c) posiadanie wiedzy z zakresu obsługi działań programu PROW 2014-2020;
  d) samodzielność, sumienność:
  e) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 1. Specjalista ds. projektów jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowanie projektów oraz realizację i rozliczenie procesu dotyczącego   projektów.
 2. Do obowiązków Specjalisty ds. projektów należy w szczególności:
  a) obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR,
  b) organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
  c) przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
  d) przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
  e) przygotowanie odpowiednich sprawozdań,
  f) monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
  g) przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla organów Stowarzyszenia,
  h) koordynowanie projektów współpracy,
  i) sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
  j) przeprowadzanie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
  k) poszukiwanie możliwości dofinansowania dla pozostałych projektów Stowarzyszenia,
  l)  przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,
  m) prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
  n) prowadzenie szkoleń,
  o) zadania w zakresie animacji i współpracy lokalnej.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy  złożyć w formie papierowej w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją „Nabór – specjalista ds. projektów” w biurze LGD – Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, w godzinach pracy biura (7:30 – 15:00) w terminie 30.08.2018-06.09.2018.

Oferty złożone w formie elektronicznej lub po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań zostaną odrzucone.

Inne dodatkowe informacje:
            Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie www.zapilicze.pl.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w biurze LGD „Zapilicze” zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Stowarzyszenie nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone.

Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.