Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W załączeniu przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

  1. zachowania terminu realizacji operacji,
  2. podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
  3. wykonywania działalności gospodarczej,
  4. w ramach operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej do osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług, do dnia w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,
  5. utrzymania zdeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji,
  6. poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
  7. realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
  8. zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
  9. zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednio dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

 

PISMO