Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Poinformowanie społeczności lokalnej o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE O EFEKTACH DZIAŁAŃ LGD I DZIAŁANIACH PLANOWANYCH NA KOLEJNY OKRES WDRAŻANIA LSR

 

WSPARCIE FINANSOWE DLA INICJATYW LOKALNYCH

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o kolejnych działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Od początku programowania do końca 2019 roku do biura LGD „Zapilicze” wpłynęło łącznie 118 wniosków aplikacyjnych. Do realizacji zostało wybranych 99 operacji, z czego rozliczono 64 operacje na łączną kwotę 2 714 332,96 zł dotyczących: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw gospodarczych, rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kultywowania i promocji kultury i tradycji lokalnych oraz projektów grantowych.

Od początku programowania 2014-2020, do LGD „Zapilicze” wpłynęły 44 wnioski mające na celu Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych. Do tej pory rozliczonych zostało 16 operacji (6 – Rozwój działalności gospodarczej, 8 – Podejmowanie działalności gospodarczej, 2–  Dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych) na łączną kwotę 1 516 753,00 zł. Pozostałe wnioski są w trakcie rozliczania. Niektóre zostały odrzucone przez Urząd Marszałkowski lub wycofane na prośbę Beneficjenta). W 2019 roku zorganizowano 2 nabory w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych. Do biura LGD wpłynęły 4 wnioski na Rozwój działalności gospodarczej, z czego 2 dostały dofinansowanie, i 3 wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej – wszystkie zostały wybrane do dofinansowania.

W ramach rozwoju i budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie naszego powiatu:

Gmina Białobrzegi

 • Zagospodarowano kąpielisko w pomost i altany;
 • Wybudowano plac zabaw;
 • Doposażono halę sportową w niezbędny sprzęt;

Gmina Stromiec

 • Wybudowano siłownię zewnętrzną w Niedabylu;
 • Wybudowano siłownię zewnętrzną oraz ciągi piesze na terenie parku w Stromcu;
 • Wyremontowano trybuny i części ogrodzenia boiska sportowego oraz sąsiadującego z nim placu (w tym montaż bram wjazdowych – 4 szt. i furtek – 3 szt.), wykonano
 • utwardzenie kostką brukową terenu o powierzchni 150 m2 na placu gminnym przy boisku sportowym i wybudowano alejki na terenie znajdującego się w pobliżu parku.

Gmina Wyśmierzyce

 • Wybudowano siłownie zewnętrzne (Wyśmierzyce, Korzeń);

Gmina Radzanów

 • Wybudowano plac rekreacyjno-wypoczynkowy z elementami zagospodarowania zielenią oraz siłownią zewnętrzną w miejscowości Radzanów;
 • Wybudowano plac rekreacyjno-wypoczynkowy z elementami zagospodarowania zielenią, miejscem do prowadzenia zajęć edukacyjnych lub spotkań integracyjnych oraz podwórkowymi grami w miejscowości Rogolin;

Gmina Promna

 • Zagospodarowano niekomercyjną infrastrukturę rekreacyjno – kulturalną w Adamowie w altanę, plac zabaw oraz dojścia do tych terenów;

Od początku programowania wypłacono Beneficjentom 675 990,57 zł w ramach poddziałania 1.2.4. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna. W trakcie weryfikacji znajduje się nabór nr 1/2020, w którym zostały złożone 2 wnioski.

W ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej (grupy formalne i nieformalne) wsparto 8 podmiotów (Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei, Klub Sportowy „Błotnica”, Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie, Stowarzyszenie Kokarda, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej, Powiat Białobrzeski, Stowarzyszenie „Piliczanki bez nart”, Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie) mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Dzięki naborowi przeprowadzono 4 szkolenia, w których swoje kwalifikacje podniosło 68 osób, wyposażono 6 podmiotów, a także zorganizowano 2 imprezy.

Z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego realizowanego poprzez przedsięwzięcie 1.1.2 Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych zorganizowano 7 imprez o charakterze kulturalnym, doposażono 6 podmiotów (Miejski Klub Sportowy Pilica w Białobrzegach, Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei, Stowarzyszenie Jedynka KEN, Ochotniczą Straż Pożarną w Stromcu, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach, Stowarzyszenie „Siódemka”). Zostały wydane takie publikacje jak: mapa powiatu białobrzeskiego, przewodnik archeologiczny pn. ,,Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego”, album sportowy z okazji 95-lecia istnienia klubu sportowego Pilica pn. „W klatce”. Został odremontowany grobowiec rodziny Bagniewskich (z początków XX w.) znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Stromcu. W styczniu 2020r. zostały podpisane umowy na powierzenie grantu z kolejnymi Grantobiorcami. Wnioski są w trakcie realizacji.

W ramach przedsięwzięcia 1.1.3 Podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców wsparcie otrzymały 3 podmioty (Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie, Stowarzyszenie JEDYNKA KEN oraz Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei). W ramach ogłoszonego naboru grantowego zorganizowano 10 szkoleń i przeszkolono 167 osób.

Dzięki przedsięwzięciom 1.1.4 Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych oraz 1.1.5 Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej (kluby świetlice) wsparto 3 podmioty w ramach operacji obejmujących zakup wyposażenia (Ochotniczą Straż Pożarną w Stawiszynie, Ochotniczą Straż Pożarną w Pierzchni oraz Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei). Wyremontowano 2 obiekty, których wnioskodawcami była Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie. Zorganizowano 2 imprezy: „Od juniora do seniora” – Wnioskodawca Klub Sportowy „Błotnica” oraz „Integracyjny piknik rodzinny” – Wnioskodawca Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei.

W zakresie projektów grantowych oraz projektów wolnego wyboru wypłacono 521 589,39 zł.

Kolejnym punktem wdrażania LSR był udział Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” w imprezach lokalnych, dożynkach obfitujących w występy ludowe i stoiska wystawiennicze ukazujące bogactwo płodów rolnych i sadów naszego regionu mających na celu kultywowanie i promocję kultury i tradycji lokalnych, które przyczyniły się do integracji społeczności:

 • Festyn Dożynkowy w Radzanowie „Święto Plonów 2019”
 • Festyn Dożynkowy w Starej Błotnicy „Tradycyjne smaki Błotnickie”
 • Festyn Dożynkowy w Stromcu

25 kwietnia 2019 roku LGD „Zapilicze” obchodziło Jubileusz 10-lecia działalności. Uroczystość odbyła się w Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach. W czasie uroczystości podsumowano cały dorobek LGD poprzez prezentację działań Stowarzyszenia z ostatnich 10-lat. Członkom-założycielom zostały wręczone podziękowania oraz statuetki za wieloletnią, aktywną działalność i zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia. Na ręce osób zasłużonych wręczono pamiątkowe podziękowania. Spotkanie pokazało wieloletni proces budowania silnego partnerstwa międzysektorowego. Owocną współpracę z gminami, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami, a także uświadomiło zebranym ile zrealizowano projektów w czasie tych 10 lat.

Dobiega końca realizacja projektu współpracy „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa” w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania: Zapilicze, Dolina Pilicy, Wszyscy Razem oraz Perła Jury. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez kreowanie i promocję atrakcji turystycznych z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych.

Projekt współpracy po stronie LGD „Zapilicze” polegał na montażu 6 altan – miejsc odpoczynku turysty wyposażonych w stoły i ławki, z których korzystać może lokalna społeczność. Organizacji spływu kajakowego oraz zakupie gadżetów promocyjnych.

Organizacji konkursu plastycznego „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” dla młodzieży w wieku szkolnym. Do biura LGD wpłynęło 25 przepięknych prac konkursowych. Komisja oceniła złożone prace oraz opracowała werdykt końcowy. Przy ocenie zwracano uwagę między innymi na zaangażowanie w wykonanie pracy, trafność doboru środków artystycznego wyrazu, umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, bogactwo treści, wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, kształt), wrażliwość, estetykę prac. Zwycięzcom zostały przyznane atrakcyjne nagrody w postaci tableta, kamery i słuchawek. Jury wyróżniło również 7 prac – osoby wyróżnione zostały nagrodzone przenośnymi głośnikami. Wszyscy dostali pamiątkowe dyplomy.

Kwintesencją projektu było wydanie przewodnika turystycznego p.t. „Pilica – szlak wielu możliwości”, który był efektem partnerskiej współpracy w/w LGD-ów. Współautorem przewodnika był Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – Pan Adam Bolek. Publikacja zawiera nie tylko informacje na temat bogactwa kulturowego, architektonicznego i przyrodniczego powiatu białobrzeskiego, lecz przede wszystkim jest źródłem danych praktycznych, przydatnych nie tylko dla turystów, ale też mieszkańców. Przewodnik zawiera między innymi informacje na temat bazy noclegowej – w tym agroturystycznej i gastronomicznej, dostępnej infrastruktury turystycznej – w tym rekreacyjnej, szlaków turystycznych, przystanie wodne i pomosty, wypożyczalnie sprzętu turystycznego i zabytki oraz informacje, dotyczące szlaku wodnego Pilicy. Bezpłatny egzemplarz przewodnika można otrzymać w biurze LGD „Zapilicze” oraz w poszczególnych gminach powiatu białobrzeskiego.

W drugiej połowie 2020 roku zgodnie z harmonogramem Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” planuje ogłosić nabór wniosków na projekty grantowe, na który zostanie przeznaczone 163 941,00 zł i będzie łączył dwa przedsięwzięcia: 1.1.4 Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych i przedsięwzięcie 1.1.5 Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej. W ramach naboru będzie można pozyskać środki na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, a także doposażyć i wyremontować obiekty społeczne (kluby, świetlice).

Serdecznie zachęcamy do współpracy z naszą grupą działania oraz do korzystania z możliwości wsparcia realizowanego przez LGD „Zapilicze”.