Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Trzeci projekt grantowy rozliczony!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że rozliczyła trzeci projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Doposażenie ogólnodostępnej bazy społecznej oraz imprezy lokalne na straży dziedzictwa kulturowego Zapilicza” w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W naborze wzięło udział 5 Grantobiorców, czego efektem było wyremontowanie 2 budynków Ochotniczych Straży Pożarnych, zorganizowanie 2 imprez oraz wsparcie 3 podmiotów w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego wynosił 76 059,00 zł. Wnioskowana kwota pomocy przypadająca na realizację operacji wyniosła 75 099,00 zł.

Dziękujemy wszystkim Grantobiorcom biorącym udział w przeprowadzonym naborze projektów grantowych i zachęcamy do dalszej współpracy.