Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

XVI edycja konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim w 2023 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie we współpracy z Mazowiecką Izbą Rolniczą organizują XVI edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim w 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie rolników z terenu Mazowsza, którzy:

  • mają nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa;
  • zakończyli okres przestawiania gospodarstwa oraz wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 834/20071 i posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • nie byli laureatami I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2020 – 2022;

Głównym celem konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz promocja i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego w województwie mazowieckim.

Zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem.