Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków na przedsięwzięcie – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna nr 1/2021 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w dniu:

10 września 2021 roku o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór komisji weryfikacyjnej i protokolanta posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia
  4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2021
  5. Przedstawienie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem nr 1/2021 oraz Lokalną Strategią Rozwoju w tym PROW 2014-2020 – podjęcie Uchwały
  6. Przedstawienie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie Uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania na podstawie oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru.
  7. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
  8. Zamknięcie posiedzenia.