Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej

LGD „Zapilicze”

Przewodniczący Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”, w związku z zakończonym naborem wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie członków Rady Decyzyjnej w dniu 9 grudnia 2016 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Starostwa powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Wybór komisji weryfikującej i protokolanta posiedzenia.

  4. Prezentacja wniosków o przyznanie pomocy.

  5. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru

  6. Sporządzenie listy rankingowej wniosków.

  7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

  8. Zamknięcie posiedzenia.