Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Ankieta

Ankiety monitorujące dla beneficjentów “małych projektów”
Przypominamy Beneficjentom działania 413 „małe projekty” o zbliżającym się terminie (31 stycznia 2016) składania ankiet monitorujących

Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie www.mazovia.pl.

1) w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych);

2) najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

W przypadku, gdy Beneficjent nie spełni warunków, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy, zgodnie z § 13 ust. 3 pkt. 2 zwrotowi podlega 1% pobranej kwoty pomocy.