Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Walne Zebranie Członków LGD “Zapilicze”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” zgodnie z §19 Statutu LGD „Zapilicze”, zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 o godz. 12:30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ul. Plac Zygmunta Starego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie Walnego Zebrania

2.   Wybór przewodniczącego zebrania

3.   Stwierdzenie prawomocności (quorum) zebrania

4.   Przyjęcie porządku obrad zebrania

5.   Podsumowanie pracy LGD “Zapilicze” za rok 2014

a) Sprawozdanie z pracy Zarządu, Rady Decyzyjnej i biura LGD

b) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego

c) Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej

d) Przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu za 2014 r.

e) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia                             absolutorium Zarządowi

f) Uchwała w sprawie zaliczenia zysku z roku ubiegłego (2014 r.) do przychodów z                        działalności statutowej bieżącego roku (2015 r.)

6.   Podsumowanie wdrażania lokalnej strategii rozwoju LGD “Zapilicze”

7.   Ustalenie składek członkowskich na 2015 r.

8.   Podsumowanie wdrożenia lokalnej strategii rozwoju przez LGD “Zapilicze” – poziom                   wykorzystania środków

9.   Nowy okres programowania w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez                           Społeczność, objętego PROW 2014-2020

10. Sprawy różne

11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania