Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Ważna informacja dla wnioskodawców!

Drodzy Wnioskodawcy!

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w kontekście regulacji wynikających z ustawy dla postępowań o przyznanie/wypłatę pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynikają między innymi następujące ograniczenia:

1. zakaz bezpośredniego udostępniania środków finansowych lub zasobów rzeczowych pozyskanych w ramach projektu realizowanego e ramach PROW 2014-2020,

2. zakaz pośredniego udostępniania środków finansowych lub zasobów rzeczowych pozyskanych w ramach projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020,

3. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr podmiotów objętych sankcjami jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami