Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej nr 1/2023 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w dniu:

8 marca 2023r. o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  3. Wybór komisji weryfikacyjnej i protokolanta posiedzenia;
  4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej;
  5. Przedstawienie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem nr 1/2023 oraz Lokalną Strategią Rozwoju w tym PROW 2014-2020 – Podjęcie Uchwały;
  6. Przedstawienie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie Uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania na podstawie oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru – Nabór nr 1/2023;
  7. Wolne głosy, wnioski, zapytania;
  8. Zamknięcie posiedzenia.