Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Walne zgromadzenie Członków LGD “Zapilicze”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie statutu LGD „Zapilicze” §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W związku z powyższym zapraszamy dnia 2 czerwca 2023 r. o godz. 1500  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności (quorum),
 2. Wybór przewodniczącego zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Podsumowanie pracy LGD „Zapilicze” za rok 2022:
  – Sprawozdanie z pracy Zarządu, Rady Decyzyjnej i biura LGD,
  – Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego,
  – Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej,
  – Przedstawienie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu za 2022 r.,
  – Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi,
 5. Przerwa
 6. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zapilicze” na lata 2023-2027 – wyznaczone kierunki
 7. Zmiany w Statucie LGD „Zapilicze” w związku z wymogami przygotowania i złożenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – Uchwała
 8. Powierzenie Zarządowi uchwalania i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – Uchwała
 9. Uzupełnienie składu Rady Decyzyjnej w związku z wymogami przygotowania i złożenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 10. Uzupełnienie składu Zarządu w związku z wymogami przygotowania i złożenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 11. Ustalenie składek członkowskich na 2023r. – Uchwała,
 12. Sprawy różne,
 13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.