Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dotyczących Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nr 1/2020 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w dniu:

12 lutego 2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Wybór komisji weryfikującej i protokolanta posiedzenia.

4. Omówienie wniosków aplikacyjnych dotyczących naboru nr 1/2020

5. Zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem nr 1/2020 o naborze wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w tym z PROW 2014-2020 – podjęcie uchwał

6. Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o przyznanie pomocy oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania

7. Podjęcie uchwał dotyczących poszczególnych wniosków aplikacyjnych

8. Wolne głosy, wnioski i zapytania